بایگانی نویسنده: زهرا شکری

نقش تایر در ایمنی خودرو و راحتی سرنشین‌ها

مقدمه: نقش تایر در ایمنی خودرو آخرین باری که تایر خودروی خود را چک کردید یا خودروی خود را روشن کرده و از تایرهای آن استفاده کردید کی بود؟ اگر چند ماهی است که دست به این کار‌ها نزده اید، ممکن است در حال قرار دادن خودتان در معرض خطر بزرگی در جاده باشید. هیچ […]