قیمت

6230001823000

بر اساس سایز

بر اساس خودرو

فاررود

حداکثر سرعت 270 کیلومتر در ساعت
info-1
W
حداکثر وزن قابل تحمل 545 کیلوگرم
info-2
87

966,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
info-1
V
حداکثر وزن قابل تحمل 500 کیلوگرم
info-2
84

1,582,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 190 کیلومتر در ساعت
info-1
T
حداکثر وزن قابل تحمل 412 کیلوگرم
info-2
77

623,000 تومان

هر حلقه