قیمت

3950001795000

بر اساس سایز

بر اساس خودرو

بر اساس برند

More
حداکثر سرعت 190 کیلومتر در ساعت
T
حداکثر وزن قابل تحمل 412 کیلوگرم
77

611,000 تومان

هر حلقه

هابیلد
حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 515 کیلوگرم
85

1,002,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 190 کیلومتر در ساعت
T
حداکثر وزن قابل تحمل 412 کیلوگرم
77

635,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 387 کیلوگرم
75

814,000 تومان

هر حلقه

تایر چائویانگ
حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 615 کیلوگرم
91

963,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 412 کیلوگرم
77

1,019,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 190 کیلومتر در ساعت
T
حداکثر وزن قابل تحمل 412 کیلوگرم
77

636,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 190 کیلومتر در ساعت
T
حداکثر وزن قابل تحمل 412 کیلوگرم
77

568,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 190 کیلومتر در ساعت
T
حداکثر وزن قابل تحمل 412 کیلوگرم
77

632,000 تومان

هر حلقه