قیمت

4980002698000

بر اساس سایز

بر اساس خودرو

بر اساس برند

More
حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 560 کیلوگرم
88

1,075,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 560 کیلوگرم
88

864,000 تومان

هر حلقه

برند کومهو
حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 900 کیلوگرم
104

2,655,000 تومان

هر حلقه

تایر چائویانگ
حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 690 کیلوگرم
95

1,121,000 تومان

هر حلقه

تایر چائویانگ
حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 615 کیلوگرم
91

963,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 270 کیلومتر در ساعت
W
حداکثر وزن قابل تحمل 900 کیلوگرم
104

2,203,000 تومان

هر حلقه

برند کومهو
Lorem Ipsum
n/a
وارد نشده
n/a
تخفیف ویژه

1,690,000 تومان

هر حلقه

برند کومهو
حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 560 کیلوگرم
88

1,184,000 تومان

هر حلقه

برند کویر تایر
حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 560 کیلوگرم
88

535,000 تومان

هر حلقه