قیمت

583000983000

بر اساس سایز

بر اساس خودرو

بر اساس برند

More
حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 615 کیلوگرم
91

891,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 615 کیلوگرم
91

583,000 تومان

هر حلقه