قیمت

3950001995000

بر اساس سایز

بر اساس خودرو

بر اساس برند

More
حداکثر سرعت 190 کیلومتر در ساعت
T
حداکثر وزن قابل تحمل 412 کیلوگرم
77

611,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 180 کیلومتر در ساعت
S
حداکثر وزن قابل تحمل 850 کیلوگرم
102

1,603,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 560 کیلوگرم
88

1,075,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 950 کیلوگرم
106

1,665,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 560 کیلوگرم
88

938,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 560 کیلوگرم
88

864,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 190 کیلومتر در ساعت
T
حداکثر وزن قابل تحمل 412 کیلوگرم
77

635,000 تومان

هر حلقه

برند کومهو
حداکثر سرعت 270 کیلومتر در ساعت
W
حداکثر وزن قابل تحمل 615 کیلوگرم
91

1,880,000 تومان

هر حلقه

برند کومهو
حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 615 کیلوگرم
91

1,364,000 تومان

هر حلقه