قیمت

4780002878000

بر اساس سایز

بر اساس خودرو

بر اساس برند

More
Lorem Ipsum
n/a
حداکثر وزن قابل تحمل 1030 کیلوگرم
109

2,696,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 180 کیلومتر در ساعت
S
حداکثر وزن قابل تحمل 850 کیلوگرم
102

1,603,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 950 کیلوگرم
106

1,665,000 تومان

هر حلقه

Lorem Ipsum
Y
حداکثر وزن قابل تحمل 690 کیلوگرم
95

1,769,000 تومان

هر حلقه

هابیلد
Lorem Ipsum
n/a
وارد نشده
n/a

1,494,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 270 کیلومتر در ساعت
W
حداکثر وزن قابل تحمل 670 کیلوگرم
94

1,331,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 475 کیلوگرم
82

478,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 750 کیلوگرم
98

1,399,000 تومان

هر حلقه

برند کویر تایر
حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 530 کیلوگرم
86

503,000 تومان

هر حلقه