اخطار

به علت فروش تایر به همراه خدمات نصب در محل، در حال حاضر امکان فروش به کاربران خارج از کشور وجود ندارد.

در صورتی که VPN شما روشن است یا از فیلتر شکن استفاده میکنید، آن را خاموش نموده و مجددا امتحان نمائید.